Domki Na dobrym Kursie - Regulamin

Regulamin Obiektu

Regulamin niniejszy określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a także zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże zasad oraz za wyrządzone szkody.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości Gość powinien okazać dokument z fotografią.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa terminem.
 3. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 5. Gość może korzystać z domku wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go osobie trzeciej nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który Gość zapłacił.
 6. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, powinny opuścić obiekt do godziny 22.00. W przypadku złamania powyższej zasady Gość, w domku którego przebywają takie osoby, obciążony zostanie opłatą w wysokości 150,00 zł za każdą dodatkową osobę.
 7. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00. Zakłócanie przez Gości lub przez osobę go odwiedzającą porządku i spokoju publicznego albo nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia usługodawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Palenie wyrobów tytoniowych w domkach jest surowo zabronione.
 9. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 10. Domki wyposażone są w piece gazowe, znajdujące się w zabudowie. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w zabudowę która zostaje zamknięta na klucz.
 11. Zabronione jest wprowadzanie i przetrzymywanie na terenie obiektu jakichkolwiek zwierzą.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie obiektu. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą odpowiadającą kosztom jakie usługodawca musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia lub zniszczenie rzeczy wniesione na teren obiektu przez Gości lub osobę go odwiedzającą. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 14. W przypadku odwołania przez Gości rezerwacji lub skrócenia pobytu uiszczony zadatek ani opłata nie podlega zwrotowi.
 15. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwracania kosztów.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt oraz ryzyko, na wskazany adres.
 17. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego nie zależne np. przerwa w dostawie prądu czy wody.
 18. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzeganiu Regulaminu Placu Zabaw, który znajduje się na terenie ośrodka, na elemencie przynależnym do Placu Zabaw.
 19. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.
 20. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w Obiekcie/Ośrodku, zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
 21. Treść klauzuli informacyjnej zawierająca informację o zbieranych danych osobowych oraz prawach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce „RODO” ( Informacja o ochronie danych osobowych).

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

Pobierz regulamin
RODO
JASTRZĘBIA GÓRA